บทความวิชาการ

สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS

ความเป็นมาของระบบ GHS 

ระบบ GHS มีพื้นฐานมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแลการพัฒนา (United Nation Conference for Environment and Development : UNCED) ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ระเบียบวาระการประชุมที่ 21 (Agenda 21) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการและข้อกำหนดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก คือ ระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

 ระบบ GHS เป็นการจำแนก และสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี แสดงในรูปแบบของ ฉลาก (Label) และ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) สำหรับติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี

 ฉลากตามระบบ GHS จะประกอบด้วย

1.  รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (Pictograms)

2.  คำสัญญาณ (Signal Word) ได้แก่ อันตราย (Danger) / ระวัง (Warning)

3.  ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements)

4.  ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary Statements)

5.  ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product Identifier)

6.  การบ่งชี้ผู้จัดจำหน่าย (Supplier Identification)

7.  ข้อมูลอื่น ๆ (Any other additional information)

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheets-SDS) ประกอบด้วย 16 หัวข้อได้แก่ 

 1.  การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)

2.  การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

5.  มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรด รั่วไหลของสาร (Accidental release measures)

7.  การขนถ่าย  เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and storage)

8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection)

9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

10.ความเสถียรและความไวในการทำปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

11.ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

13.ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

14.ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

15.ข้อมูลกฎระเบียบและข้อบังคับ (Regulatory information)

16.ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information including information on preparation and revision of the SDS)