บทความวิชาการ

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

1.  ดึง  (ดึงสลักออก)

2.  ปลด  (ปลดสาย)

3.  กด  (กดคันบีบ/คันบังคับ)

4.  ส่าย  (ปลายสาย)

ทิศทางการเข้าด้านเหนือลมสังเกตจากเปลวไฟและควันไฟระยะห่าง 3-5 เมตรโดยประมาณพร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ

 

ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

1.  ต้องมีการซ่อมบำรุงและตรวจตราให้มีสารที่ใช้ดับเพลิงตามปริมาตรที่ทางราชการกำหนดตามชนิดของเครื่อง

2.  ต้องจัดให้มีการตรวจสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง  และเก็บไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา

3.  เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 กิโลกรัม  ติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถหยิบมาใช้งานได้สะดวก

4.  ต้องมีการตรวจสอบการติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ

5.  ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้  เป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนติดไว้ ณ จุด