บทความวิชาการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มี 5 ระดับ

  1. หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  2. หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  3. หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
  4. หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  5. หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

  ทั้งนี้ หน่วยงานแห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหนึ่งระดับหรือหลายระดับได้