บทความวิชาการ

ดัชนีชี้อันตรายของสารเคมี

ขนาดของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย
   Lethal Dose หมายถึง ขนาดของสารเคมีที่สัตว์ทดลองได้รับเพียง 1 ครั้งทำให้สัตว์ทดลองตาย โดยคิดเป็นร้อยละการตาย
   Lethal Dose50 หมายถึง ขนาดของสารเคมีที่สัตว์ทดลองได้รับทำให้สัตว์ทดลองตายร้อยละ 50 หรือขนาดของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนสัตว์ทดลองทั้งหมด เราเรียกว่า LD50

มาตรฐานของสารพิษในบรรยากาศ (Threshold Limit Value ; TLV)
   คือ ระดับสารเคมีที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถรับสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยไม่เกิดผลไม่พึงประสงค์ใด ๆ ต่อสุขภาพ ค่า TLV เป็นค่าชี้แนะเท่านั้น จำแนกได้ 3 ประเภท คือ
   1. Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV – TWA) หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำงานติดต่อกันใน 1 วัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์
   2. Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit (TLV – STEL) หมายถึง ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพจะได้รับในระยะเวลา 15 นาที และได้รับซ้ำกันไม่เกิน 4 ครั้ง ใน 1 วัน แต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
   3. Threshold Limit Value – Ceiling Exposure Limit (TLV – C) หมายถึง ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ประกอบอาชีพได้รับขณะปฏิบัติงาน ระดับจะสูงเกินกว่าค่าความเข้มข้นนี้ไม่ได้

มาตรฐานของสารพิษในร่างกาย (Biological exposure index ; BEIs)
   คือ ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในร่างกายที่ยอมให้มีได้ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งค่าความเข้มข้นเหล่านี้ได้จากการตรวจวัดและวิเคราะห์สารคัดหลั่งตัวอย่างที่เก็บมาจากสิ่งมีชีวิต เช่น โลหิต ปัสสาวะ น้ำนม เล็บ ฟัน เส้นผม เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าที่แสดงระดับของสิ่งที่ต้องการตรวจวัด เพื่อระบุผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม ค่าดังกล่าวจะใช้ในการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลานาน 5 วันต่อสัปดาห์