บทความวิชาการ

อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

 ควรมีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคาร สิ่งก่อสร้าง ภาชนะหรืออุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

1.อาคารที่มีวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด

2.อาคารที่มิได้อยู่ในรัศมีการป้องกันของสายล่อฟ้าจากอาคารอื่น ๆ

3.สิ่งก่อสร้างหรือภาชนะที่มีส่วนสูง เช่น ปล่องไฟ เสาธง ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี การติดตั้งสายล่อฟ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                              

ในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ปฏิบัติจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

 1. ชุดควบคุม ( Fire alarm Control Panel )

มีหน้าที่เป็นแผงศูนย์รวมเพื่อจ่ายกำลังงานไปยังอุปกรณ์กำเนิดเสียง  เมื่อได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับมันจะส่งเสียงเตือนภัยตลอดเวลาในสภาวะฉุกเฉินจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติหรือหยุดเสียงที่ชุดควบคลุมเท่านั้น  จึงจะหยุดส่งเสียงเตือนภัย  นอกจากนี้ชุดควบคุมนี้ยังสามารถสั่งให้ไปทำงานส่วนอื่น ๆ เช่น ปิดท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ พัดลม เพื่อป้องกันไฟลุกลามอย่างไรก็ตามเพื่อให้ระบบมีการทำงานที่แน่นอนและมีความน่าเชื่อถือสูง  ในขณะที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ขัดข้องโดยการจัดให้ระบบมีแบตเตอรี่สำรองไว้

 2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initialing Device )

          อุปกรณ์เริ่มสัญญาณมีรูปแบบการทำงาน 2 รูปแบบ คือ

  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ( HEAT DETECTOR )

ซึ่งมี 2 ชนิด คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิตายตัว ( FIXED TEMPERATURE DETECTOR ) และอุปกรณ์ตรวจจับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ( RATE OF RISE DETECTOR ) ชนิดแรกเป็นชนิดที่กำหนดอุณหภูมิคงตัวไว้คงที่ค่าหนึ่ง โดยใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ  และกับคืนตัวอย่างอัตโนมัติเหมือนกับเทอร์โมสตัด  ส่วนชนิดที่สองจะทำงานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงขึ้น เกินกว่าอัตราที่ตั้งไว้ก่อนที่จะถึงจุดติดไฟ  สำหรับชนิดที่สองนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิตายตัวซึ่งถูกสร้างไว้ให้รวมอยู่ในชุดเดียวกันด้วย

   อุปกรณ์ตรวจจับควัน ( SMOKE DETECTOR )

สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับควัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้าพลังแสง ชุดควบคุม และแหล่งกำเนิดเสียงรวมอยู่ในชุดเดียวกัน และอุปกรณ์จับควันโดยอาศัยการเกิดไอออน ( IONIZATION DETECTOR ) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดไอออน ชุดควบคุม แหล่งกำเนิดเสียง และแบตเตอรี่

 3. อุปกรณ์กำเนิดเสียง

ได้แก่  กระดิ่ง  ออด  และลำโพงฮอร์น  แต่ส่วนใหญ่จะใช้กระดิ่งไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับสถานประกอบการอาจติดตั้ง  เป็นระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นชนิดที่ผู้กดสัญญาณโดยตรงเมื่อพบเหตุก็ได้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นอุปกรณ์เตือนขณะเกิดเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที  และเป็นการเตือนให้หนีไฟเพื่อปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้