บทความวิชาการ

เรื่องที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ License ช่างไฟฟ้า

   ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมี ความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มี หนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีผลบงัคบั ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

สาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามกฎหมายคือใคร
   ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 1,000 โวลต์ สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส หรือใช้กับไฟฟ้า กระแสตรงไม่เกิน 1,500 โวลต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร และ หลักการใช้ทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยได้ตามความสามารถในระดับชั้นที่ 1

งานใดบ้างที่ต้องขอ license ช่างไฟฟ้า
   1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
   2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
   3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
   4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
   5. งานต่อตัวนำไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
   6. ตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

ผู้ที่จะขอ license ช่างไฟฟ้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
   1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
   2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย1 ปี
   3. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

หลักฐานในการขอ license ช่างไฟฟ้า มีอะไรบ้าง (สำหรับองค์กรอาชีพตามมาตรา 26/4 (2))
   1. คร. 11 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
   2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป
   3. สำเนาบัตรประชาชน
   4. สำเนาหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
   5.ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน
   6. ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนาและประสบการณ์อื่น ๆ
   7. สำเนาวุฒิการศึกษา