บทความวิชาการ

บทบาทหน้าที่ของ คปอ. ที่สำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

   1. ต้องทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดจากเพลิงไหม้ ในสถานประกอบกิจการ
   2. เสนอแนะระบบตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ให้อยู่ในสภาพที่ปราศจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
   3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานเกิดความระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัย
   4. เสนอแนะระบบตรวจสอบ ทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบดับเพลิง
   5. เสนอแนะระบบการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์เตือนต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และดูแลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม
   6. เสนอแนะระบบการตรวจสอบสถานที่ที่มีการเก็บรักษาวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สารที่ติดไฟหรือเชื้อไฟควรมีไว้ในบริเวณที่ทำงานเท่าที่จำเป็นสำหรับใช้งานเท่านั้น และจะต้องเก็บส่วนที่เหลือใช้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยหลังจากเลิกใช้แล้วทุกครั้ง สารไวไฟควรเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้เท่านั้น ที่เก็บดังกล่าวจะต้องอยู่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดของประกายไฟ และควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอยู่ด้วยเสมอ
   7. เสนอแนะระบบการตรวจสอบของเสียที่ติดไฟได้ง่าย ไม่ให้มีการสะสมหรือตกค้างและมีระบบกำจัดที่เหมาะสม
   8. เสนอแนะระบบการตรวจสอบทางหนีไฟและเส้นทางออกต่าง ๆ รวมถึงบันได ประตูต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ต้องไม่มีการกอง สุม หรือเก็บวัตถุใด ๆ กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย