บทความวิชาการ

ความปลอดภัยกับการทำงานบนที่สูง

   ในปัจจุบัน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายในด้านการทำงานทั้งด้านการก่อสร้าง งานเกี่ยวกับสารเคมีและงานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย งานหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงในบทความนี้คือ งานที่มีความเสี่ยงตกจากที่สูง จากสถิติจากทดแทนมีผู้เสียชีวิตใน ปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 98 คน รองมาจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งงานที่เกี่ยวกับงานที่สูงมีหลายลักษณะมากมาย บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำงานบนที่สูงแล้ว


   อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูงที่พบได้มากที่สุด หรืออยู่ในระดับต้น ๆ คือการพลัดตกจากที่สูงและอันตรายร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิตรองลงมาคือพิการ สาเหตุของการตกจากที่สูง นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยและความรู้ความเข้าในเรื่องความปลอดภัยแล้วอีกปัจจัยหนึ่ง มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ามืด , เป็นลมหรือปัญหาสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงนายจ้างจะต้อง
  1. ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากทำงานที่สูง
  2. สถานที่ที่จะปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงเช่น ราวกันตก , Full body Harness และอื่น ๆ
  3. การตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานและความพร้องของอุปกรณ์
   อย่างที่กล่าวมานายจ้างควรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อให้รู้ถึงอันตราย แนวทางการป้องกันและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานที่สูงในหลายๆ ลักษณะงาน

   ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องป้องกันการตกจากการทำงานที่สูง ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกร มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงาน ซึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่สูงนั้น ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานThailand Institute of Occupational Safety and Health (สสปท.)ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงานบนที่สูงปี 2561 ดังนั้นนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับควรจะต้องศึกษาและหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการของตัวเองให้เกิดประโยชน์และให้สอดคล้องกับกฎหมาย

   ดังนั้น นายจ้างจึงควรเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง ควรส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำงานที่มีความเสี่ยงเกิดจากการตกเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง