บทความวิชาการ

ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน

  ข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทนสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ ประสบอันตรายสูงในแต่ละปี ได้แก่ “กิจการประเภท ก่อสร้าง อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้นั่งร้านในการซ่อมบำรุง ฯ ” ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุ ด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะ ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูง นั่งร้านพัง ล้ม ถล่ม
  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทํางานเกี่ยวกับนั่งร้าน การอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพนักงานได้นําความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทํางานไม่ สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้แต่การลดความเสี่ยง และอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้น สามารถกระทำได้ ดังนี้
  1. อบรมความรู้ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
  2. อบรมความรู้ถึงความหมาย มาตรฐาน และประเภทของนั่งร้าน
  3. อบรมอันตรายที่เกิดจากขั้นตอนการประกอบ และติดตั้งนั่งร้านด้วยความปลอดภัย ฯ
  4. อบรมเรียนรู้การตรวจสอบ ติดตั้ง นั่งร้าน และการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ฯ
  5. อบรมระบบการจัดการขออนุญาตการทำงานนั่งร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน นั่งร้าน ด้วยความปลอดภัย

บริษัท ฯ เสนอการฝึกอบรม หลักสูตร “ ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ” ซึ่งจะทำให้พนักงานใน สถานประกิจการมีความรู้ พัฒนาทักษะ ในการทำงานจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ร่วมถึงการสูญเสียทรัพยสิน ทั้งทางตรง ทางอ้อม ฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ประกอบ ติดตั้งนั่งร้าน ในงานก่อสร้าง และ งานต่อเติม ซ่อมบำรุง ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯ