รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 ประกาศเลื่อน*** การทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563
2 ประกาศการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Covid 19
3 แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ (ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบเดินทางมาสอบโดยรถสาธารณะ)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2563
6 ประกาศผลการทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
8 ประกาศผลการทดสอบซ่อม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
9 ประกาศผลการทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 กันยายน 2562

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 ประกาศผลการทดสอบซ่อม ภาคทฤษฎีหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
3 ประกาศรายชื่อสอบซ่อม ภาคปฏิบัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมภาคทฤษฎี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
5 ประกาศรายชื่อผลสอบภาคทฤษฎี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ