Certificate

หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร


หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ


หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมในการทำงานในที่อับอากาศ


ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น


ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

หนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร


หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )


หนังสืออนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน


หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์


ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ


ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ


ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับแสงสว่าง


ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน

ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร


ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น

ใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบรับรองการขึ้นทะเบียน ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


ใบรับรองการขึ้นทะเบียน ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
บริษัท พี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม