บริการตรวจสอบรับรองปั้นจั่น / เครน

( 1 ) การตรวจสอบตามแบบ ปจ.1 / ปจ.2 เกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามประเภทและลักษณะของงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
( 2 ) วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองรายงานผลการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ และสำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
( 3 ) จัดทำข้อบังคับและจัดอบรมลูกจ้าง ให้นายจ้างออกข้อบังคับ/คู่มือการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย รวมถึงคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานให้ลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง ตลอดจนจัดอบรมลูกจ้างให้รู้วิธีใช้ วิธีทำความสะอาดและวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย ตลอดจนข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านั้น
( 4 ) บทกำหนด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างจะต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บริการตรวจสอบรับรอง ระบบไฟฟ้าโรงงาน

( 1 ) กฎกระทรวง กำหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
( 2 ) พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 (กระทรวงแรงงาน)
( 2.1 ) กฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดกาาร และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บริการตรวจสอบ / ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานประกอบการ

( 1 ) กฏกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
( 2 ) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552

บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

( 1 ) กฎกระทรวง กำหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม) ( 2 ) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
( 3 ) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติน้ำสำหรับหม้อไอน้ำ พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
( 4 ) กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

สำหรับประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่
( 1 ) โรงงานสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
( 2 ) อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป (วัดจากพื้นดินต่ำสุดถึงดาดฟ้า)
( 3 ) อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
( 4 ) อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
( 5 ) โรงมหรสพ
( 6 ) โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
( 7 ) สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
( 8 ) อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
( 9 ) ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป

บริการตรวจสอบฟอร์คลิฟท์

( 1 ) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
( 1.1 ) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่2 (พ.ศ.2535)
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2545
ทั้งยังตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้น้ำมัน,ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและยังทำการตรวจทดสอบการยกตามพิกัดการใช้งานของฟอร์คลิฟท์นั้นๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน