กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คือ หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะได้มาตรฐานสากล “Workforce with World-class Competency" โดยมีอำนาจหน้าที่

  1) พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
  2) ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน
  3) ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ
  4) ดำเนินการประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนความต้องการแรงงานฝีมือแห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  1) เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทราบ ระดับฝีมือความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของตนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นเพิ่มรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพ
  2) สามารถนำหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฯ ประกอบเอกสารในการสมัครงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มโอกาสในการทำงาน
  3) ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถเพิ่มโอกาสในการรับค่าจ้างตอบแทนที่เป็นธรรม

  ความร่วมมือกับภาคเอกชนเเละภาคการศึกษา
  การเเก้ปัญหาขาดเเคลนเเรงงานฝีมือจะประสบความสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในการผลิตแรงงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วโดยการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น