หลักสูตรที่น่าสนใจ

"หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น" , "หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง&การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" , "หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้าน" "หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ" , "หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน" , "หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" , "หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่" , "หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ" , "หลักสูตรหลักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)" , "หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ตาม มอก.18001 " , "หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม" , "หลักสูตร Lock out & Tag out" , "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานและการระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล" , "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร / เครื่องมือ" , "หลักสูตรการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน" , "หลักสูตร Kaizen for Kaizen" , "หลักสูตรภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม"