ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารพิษ , คุณภาพน้ำ , ความร้อน , แสงสว่าง , เสียง , สารเคมี , คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน บริการตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง(STACK) บริการจัดสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง , น้ำเสีย
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล
ตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล
ตรวจวัดคุณภาพน้ำสาธารณะ ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด

พารามิเตอร์ที่รับวิเคราะห์

บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แสง (แบบจุด, แบบพื้นที่เสียง)
เสียง (เสียง ณ แหล่งกำเนิด , เสียงสะสมเฉลี่ย , เสียงติดตัวบุคคล)
ความร้อน (ความร้อน ณ แหล่งกำเนิด , ความร้อน ณ จุดปฏิบัติงาน)
ฝุ่น (ปริมาณฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน Total Dust (TD) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน Respirable Dust (RD)
ปริมาณสารเคมีในสถานที่ทำงาน, ในพื้นที่การทำงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
การตรวจวัดละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
ความเร็วลม (WS/WD)
แรงสั่นสะเทือน (Vibration)
เสียงรบกวน (Level 24 hrs.)
การตรวจวัด Sulfur dioxide (SO2) และสารเคมีอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

พารามิเตอร์ที่รับวิเคราะห์

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องระบาย

ฝุ่นละออง Total Suspended Particles (TSP)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 / Nox)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ความทึบแสง (Opacity)
สารอินทรีย์ระเหยง่าย Organic Vapor (VOCs)
โลหะหนักที่ออกจากปล่อยระบายอากาศ
และสารเคมีพารามิเตอร์อื่นๆตามกฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย และ US.EPA.
บริการจัดทำรูปเล่ม EIA Monitoring Report

จัดทำแบบสำรวจชุมชน และเก็บข้อมูลประมวลผล
จัดทำรายงานการตรวจติดตาม ตามมาตราการ EIA ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการบริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน

ประเมินและสำรวจจุดติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ และจุดเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ และบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน
การตรวจวัดคุณภาพดิน
การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามกฎหมายกำหนด

พารามิเตอร์ที่รับวิเคราะห์

บริการการจัดสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

รับออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บำรุงรักษา พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจาก
ระบบบำบัด เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสิ่งแวดล้อม