ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ

รายชื่อเอกสาร

download

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร Safety

ลำดับ

รายชื่อเอกสาร

download

1 แบบแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2 ประกาศแต่งตั้ง(จป.หัวหน้างาน)
3 ประกาศแต่งตั้ง(จป.บริหาร)
4 ประกาศแต่งตั้ง(จป.เทคนิค)
5 ประกาศแต่งตั้ง(จป.เทคนิคขั้นสูง)
6 ประกาศแต่งตั้ง(จป.วิชาชีพ)
7 รายงานการประชุม คปอ.
8 แบบรายงานผลการดำเนินงานของจป.วิชาชีพ(จป.ว)
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานของจป.เทคนิคขั้นสูง(จป.ท)
10 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
11 หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนในตำแหน่งประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
12 ตัวอย่างจดหมายแจ้งการผ่านการฝึกอบรม คปอ. ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13 ตัวอย่างแบบการเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงาน
14 ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
15 แนวทางการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
16 แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน
17 แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
18 แบบตรวจความปลอดภัย
19 แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
20 แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
21 ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

เอกสารการรับรองการตรวจสอบเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟ

แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็น

แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ

ลำดับ

รายชื่อเอกสาร

download

1 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียน ต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม หม้อไอน้ำ
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้ม
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้ม หม้อไอน้ำ
6 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม หม้อไอน้ำ
7 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้ม
8 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
9 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้ม หม้อไอน้ำ
10 แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
11 แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ
12 แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำ - ภาชนะรับแรงดัน