หลักสูตรอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 จป. ระดับหัวหน้างาน (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
2 SAFETY OFFICER AT SUPERVISOR LEVEL (English,Japan,Chinese) (Online & On site)
3 จป. ระดับบริหาร (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
4 SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL (Japan,Chinese,English,Korea) (Online & On site)
5 จป. ระดับเทคนิค (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
6 จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
7 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
8 COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE (English,Japan,Chinese) (Online & On site)
9 หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
10 จป. ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2) (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)

หลักสูตร ปั้นจั่นฯ , ฟอร์คลิฟ , คปภ.เกี่ยวกับไฟฟ้า

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
2 การใช้รถฟอร์คลิฟ
3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Online

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ / ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ Online
2 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ / ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ
3 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ + ดับเพลิงขั้นต้น (พักค้าง)
4 ผู้อนุญาต ในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
5 ผู้ควบคุมงาน ในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
6 ผู้ปฏิบัติงาน ในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
7 ผู้ช่วยเหลือ ในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง/นั่งร้าน

หลักสูตร พิเศษด้านความปลอดภัย/กู้ภัย

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรดับเพลิง
2 หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น Online (ภาคทฤษฏี 3 ชม.)

หลักสูตร รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
2 ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)

หลักสูตร พัฒนาทักษะ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรพัฒนาทักษะ (หลักสูตร Online)

หลักสูตรที่น่าสนใจ

หลักสูตรที่น่าสนใจ