หลักสูตรอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตร Online ผ่าน Application ZOOM ภาษาต่างประเทศ
2 หลักสูตร Online ผ่าน Application ZOOM
3 จป. ระดับหัวหน้างาน
4 SAFETY OFFICER AT SUPERVISOR LEVEL (English,Japan,Chinese)
5 จป. ระดับบริหาร
6 SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL (Japan,Chinese,English,Korea)
7 จป. ระดับเทคนิค
8 จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
9 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
10 COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE (English,Japan,Chinese)
11 หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
12 จป. ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2) (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)

หลักสูตร ปั้นจั่นฯ , ฟอร์คลิฟ , คปภ.เกี่ยวกับไฟฟ้า

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
2 การใช้รถฟอร์คลิฟ
3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Online

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ / ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ Online
2 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ / ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง/นั่งร้าน

หลักสูตร พิเศษด้านความปลอดภัย/กู้ภัย

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรดับเพลิง
2 หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น Online (ภาคทฤษฏี 3 ชม.)

หลักสูตร รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
2 ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร Online และ ภาคปกติ)

หลักสูตร พัฒนาทักษะ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรพัฒนาทักษะ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

หลักสูตรที่น่าสนใจ