PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.

ความเป็นมา

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) เป็นองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนามาจาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทในเครือปิ่นทอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 34 ณ อาคารปิ่นทอง เลขที่ 39/9 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งมีพันธกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการทั่วไป โดยมีบริษัทในเครือที่รับผิดชอบทั้งบริษัทของคนไทย ต่างชาติและบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่นมากกว่า 20 บริษัท มีพนักงานรวมมากกว่า 2,000 คน
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) ชื่อภาษาอังกฤษ PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD. มีชื่อย่อ "ปิ่นทองกรุ๊ป" หรือ "P.M.C." ได้ดำเนินการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 โดยนโยบายของท่านประธานกรรมการบริษัทในเครือปิ่นทอง สนับสนุนให้ยกสถานะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เครือปิ่นทอง และจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) โดยปัจจุบันมีการบริหารงานที่เป็นเอกเทศจากบริษัทในเครือปิ่นทอง ภายใต้ชื่อ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. และได้ย้ายสำนักงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จากถนนพระราม 3 มายังถนนพระราม 2 ( เยื้องกับห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพระราม 2 ) ณ อาคารปิ่นทองกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วิสัยทัศน์
เราจะมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาหลักสูตร บุคลากร รวมทั้งบริการเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
Our Core Values (P.I.N.T.H.O.N.G.)
P-PROFESSIONAL
I-INNOVATIVE
N-NATURE
T-TRUST
H-HOSPITALITY
0-OPPORTUNITY
N-NETWORK
G-GROWTH
นโยบายคุณภาพ
1. ผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3. วิทยากรมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อลูกค้า
4. ประกันคุณภาพลูกค้าที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรอง

การดำเนินธุรกิจ

ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 2 ทศวรรษ (ก้าวขึ้นปีที่ 27) จากประสบการณ์ที่ยาวนาน กอปรกับความมุ่งมั่นที่ร่วมพัฒนาธุรกิจ SME's ในรูปแบบของการเป็นพันธมิตรทางการค้าและบริการ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ภาวะการแข่งขันเชิงธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน หากท่านประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังจะทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ขอให้ติดต่อแลกเปลี่ยนกับเรา P.M.C. ช่วยท่านได้ ปัจจุบัน ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ประกอบกิจการด้านต่างๆ ดังนี้

1. การให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดการธุรกิจ

 •    การบริหารคนยุคใหม่ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพราะการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการจัดการธุรกิจ อาทิ
 •  1.1 การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ อาทิ การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร การกำหนดอำนาจดำเนินการ โครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล การวางแผนกำลังคน การสรรหาว่าจ้าง ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน การแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน การดำเนินคดีในศาลแรงงาน คู่มือการบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสวัสดิการ ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
 •   1.1.1 สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม รางวัลอายุการทำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น โบนัสพนักงาน การปรับค่าจ้างประจำปี เงินบำเหน็จเนื่องจากการเกษียณอายุการทำงาน เป็นต้น
 •   1.1.2 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิ การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การสัมมนา/ทัศนาจรประจำปี การจัดเลี้ยงประจำปี การแข่งขันกีฬาสี เครื่องแบบพนักงาน เครื่องดื่มสวัสดิการ เป็นต้น
 •  1.2 การให้บริการด้านกฎหมายและธุรกรรมการดำเนินการด้านนิติกรรม สัญญากฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการด้านธุรกรรม มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก อันจะส่งผลต่อการได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ การดำเนินการด้าน "กฎหมายและธุรกรรม" จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. จึงจัดบริการธุรกิจ ดังนี้…
 •   1.2.1 การดำเนินการด้านกฎหมาย : ตรวจสอบเอกสารและร่างสัญญาต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจา เพื่อการทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
 •   1.2.2 คดีความและเร่งรัดหนี้สิน : การฟ้องร้องแก้ต่างคดี การดำเนินการเร่งรัดหนี้สินและบังคับคดี
 •   1.2.3 ธุรกรรม : การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / คณะบุคคล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่างๆ การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 •  1.3 การให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร นับเป็นเรื่องยากและเสียเวลาอยู่ไม่น้อยที่ผู้ประกอบการต้องคอยศึกษาติดตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมแนวนโยบายทางภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งจะต้องนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และหลีกเลี่ยงจากการถูกตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่สรรพากร การดำเนินการด้าน "บัญชีและภาษีอากร" ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. จึงได้บริการธุรกิจ ดังนี้…
 •   1.3.1 การวางระบบบัญชีจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และรับทำบัญชีรายเดือน งบรายเดือน และรายงานรูปแบบต่างๆ
 •   1.3.2 การตรวจสอบบัญชีและยื่นภาษีต่างๆ
 • 2. การจัดการฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนาบุคลากร

    ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้ประกอบการธุรกิจด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 2 ทศวรรษ ( ก้าวขึ้นปีที่ 27 )โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมากกว่า 857,000 คน กอปรกับบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่ครบวงจร โดยจำแนกตามหมวดหมู่การอบรมในลักษณะสถาบันต่างๆ ดังนี้
    สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
    สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

  3. การขายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

    ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สถานประกอบการต่างๆ สามารถพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานไปสู่มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง "กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554" ลงวันที่ 2 กันยายน 2554 โดยกำหนดหมวดสินค้าและบริการ ดังนี้
    ศูนย์บริการอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
    ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย
    ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
    ศูนย์บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
    ศูนย์บริการสุขภาพ อนามัยและความงาม

  4. การขายสินค้าและการบริการด้านสุขภาพ อนามัยและความงาม

    ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลโรค จากความคิดดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มต้นค้นคว้าข้อมูล ทดลอง และวิจัย พร้อมทั้งคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าด้านอุปโภคภายใต้แบรนด์ PMC Health Plus+ อาทิเช่น เจลล้างมืออนามัย แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาล้างจาน สบู่เหลวอนามัย แชมพูอนามัย ฯลฯ บริษัทฯ ใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้รวมถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade ทั้งหมด พร้อมทั้งได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนอาหารและยา ( อย. ) ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ หลังจากได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่เราได้คัดสรรมา เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งการควบคุมการผลิตจากนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง นอกจากสุขภาพที่ดีของคนไทยแล้ว ความสวยความงาม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งทีทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์มาสู่หมวด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม อาทิเช่น ครีมบำรุงผิว เซรั่มบำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ด้วยหลักการที่ว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ ร่างกายที่สึกหรอจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยาว เปรียบเสมือนคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ ดั่งคำว่า “อมตะ” โดยกำหนดหมวดสินค้าไว้ดังนี้
   ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย
   ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  5. การให้บริการอื่นๆ

   การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   บริการจ้างเหมาแรงงาน
   บริการจัดเลี้ยงและ Catering
   บริการท่องเที่ยวและกลุ่มสัมพันธ์

  ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ได้ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ( ก้าวขึ้นปีที่ 27 )

  ด้วยความมั่นคง ด้วยจำนวนและบริการคุณภาพ ทำให้มีผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองมากกว่า 857,000 คน ปัจจุบัน ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. มีบริษัทในกลุ่ม P.M.C. ดังนี้

  บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.)

  การให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
  การให้บริการด้านการจัดการธุรกิจ : กฎหมาย & ธุรกรรม : บัญชี & ภาษีอากร
  การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  การให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

  P.S.E.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (P.S.E.)

  ศูนย์บริการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน
  ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย

  P.I.C.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (P.I.C.)

  บริการตรวจสอบ รับรอง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและซ่อมสร้างงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย

  P.A.D.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (P.A.D.)

  บริการจ้างเหมาแรงงานและสรรหาพนักงาน

  P.G.S.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (P.G.S.)

  บริการจ้างเหมาแรงงานและสรรหาพนักงาน
  บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์

  P.A.G.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด (P.A.G.)

  การบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
  การให้บริการจัดเลี้ยง และ catering
  การให้บริการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  S.E.D.A.

  สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (S.E.D.A.)

  การบริการฝึกอบรมด้านผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
  การบริการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                                ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2)

  P.C.O.

  สหกรณ์ออมทรัพย์ปิ่นทองกรุ๊ป จำกัด (P.C.O.)

  สถาบันการเงิน สำหรับสมาชิกถือหุ้น รับเงินฝาก กู้ยืมเงิน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542

  P.H.P.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี.เฮ้ลท์ พลัส จำกัด (P.H.P.)

  ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย

  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม

                                ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  P.E.T.

  บริษัท พี.เอ็ม.ซี. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (P.E.T.)

  บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารพิษ / คุณภาพน้ำ / ความร้อน / แสงสว่าง / เสียง / สารเคมี / คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

  บริการตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง(STACK)

                                บริการจัดสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย