ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับบริหาร
วันที่อบรม 16-17 ม.ค. 66
รุ่น 2509
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8