ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับบริหาร
วันที่อบรม 19-20 ธ.ค. 65
รุ่น 2505
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8