หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
23 ก.ย. 66
2
Application ZOOM
2,000.-
การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
30 ก.ย. 66
3
Application ZOOM
2,000.-
การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
7 ต.ค. 66
3
Application ZOOM
2,000.-
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
18 ต.ค. 66
2
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
28 ต.ค. 66
3
Application ZOOM
2,000.-
การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศ (สาธิต/ปฏิบัติ)
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
17-18 พ.ย. 66
3
Application ZOOM
3,500.-
กฎหมายด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
22 พ.ย. 66
2
Application ZOOM
2,000.-
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
2 ธ.ค. 66
2
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
16 ธ.ค. 66
3
Application ZOOM
2,000.-
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
23 ธ.ค. 66
3
Application ZOOM
2,000.-
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

          ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 23 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องแจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 ต.ค. 2565 โดยมีเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
  1. หลักสูตรด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. หลักสูตรด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. หลักสูตรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสาธิต / ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ  นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร สามารถนำค่าฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้ 200% ตามประกาศกระทรวงการคลัง

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง) Online ผ่านโปรแกรม ZOOM / Onsite สถานที่ตามแผนการอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง) Online ผ่านโปรแกรม ZOOM / Onsite สถานที่ตามแผนการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ (ส่งทางไปรษณีย์)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
ALCOHOL HAND SPRAY ขนาด 50 ML (สำหรับหลักสูตร Onsite)

เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (สำหรับหลักสูตร Online) (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต

Set 1

เจลล้างมือ , แอลกอฮอล์ 70% ,
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ , สบู่เหลวอนามัย

Set 2

สบู่เหลวอนามัย , ครีมอาบน้ำสมุนไพร
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

Set 3

เซรั่มทาหน้า , ครีมบำรุงผิดหน้า , ครีมกันแดดทาหน้า

Set 4

สายพยุงหลัง
Back Support

หมายเหตุ

ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน