หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
8 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
12 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
14 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
19 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
กฎหมายสิงแวดล้อม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
20 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สาธิต/ปฏิบัติ)
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
22 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
23 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศ (สาธิต/ปฏิบัติ)
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
โรคจากการประกอบอาชีพและวิธีส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
20 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
14 ม.ค. 66
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
21 ม.ค. 66
พิเศษ
Application ZOOM
2,000.-
หลักสูตร เพิ่มเติมพัฒนาความรู้ของ จป. ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

        ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 23 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องแจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 ต.ค. 2565 โดยมีเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
        1. หลักสูตรด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        2. หลักสูตรด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        3. หลักสูตรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และการสาธิตภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสาธิต / ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร สามารถนำค่าฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้ 200% ตามประกาศกระทรวงการคลัง

คุณสมบัติ

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ หรือผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี และการสาธิตภาคปฏิบัติ
2 วัน (12 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี และการสาธิตภาคปฏิบัติ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ (ส่งทางไปรษณีย์)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)

พิเศษสำหรับ คอร์ส Online เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดชุดของสมนาคุณ SET 1 ให้กับคุณลูกค้า ที่ไม่ได้ทำการเลือกชุดใดๆ เลย


Set 1

เจลล้างมือ , แอลกอฮอล์ 70% ,
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ , สบู่เหลวอนามัย

Set 2

สบู่เหลวอนามัย , ครีมอาบน้ำสมุนไพร
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

Set 3

เซรั่มทาหน้า , ครีมบำรุงผิวหน้า

หมายเหตุ

- ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน