หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทคนิคการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
25 ก.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการ การป้องกันลูกจ้างตกจากที่สูง เพื่อความปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
31 ก.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางพื้นฐานด้านคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
3 ส.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
8 ส.ค. 67
5
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการจัดทำเอกสารตามกฎกระทรวงภายใต้ พรบ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 สำหรับ จป.วิชาชีพ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
17 ส.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยในการดำน้ำ ตามกฎกระทรวงการบริหารการจัดการอาชีวอนามัยฯ เกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.2563
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
24 ส.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการความปลอดภัยสำหรับงานในสำนักงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
31 ส.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
7 ก.ย. 67
3
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยสำหรับงานช่างยนต์เบื้องต้น
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
11 ก.ย. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
14 ก.ย. 67
5
Application ZOOM
2,000.-
หลักการบริหารจัดการกากของเสียโรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
18 ก.ย. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูงและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
21 ก.ย. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรยกคนทำงานที่สูง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
28 ก.ย. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยิน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
2 ต.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมโรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
5 ต.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
ความปลอดภัยในการประยุกต์ใช้ก๊าซ LPG กับรถยก
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
11 ต.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การใช้เครื่องมือวัดในงานอับอากาศและ SCBA
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
19 ต.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2562
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
26 ต.ค. 67
4
Application ZOOM
2,000.-
โรคจากการประกอบอาชีพและวิธีส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
29 ต.ค. 67
6
Application ZOOM
2,000.-
การบริหารการจัดการความปลอดภัยในการอนุญาตทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน ในสถานประกอบกิจการ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
2 พ.ย. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
9 พ.ย. 67
5
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
15-16 พ.ย. 67
5
Application ZOOM
3,500.-
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานดับเพลิง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
23 พ.ย. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกของ Overhead Crane เพื่อความปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
27 พ.ย. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
30 พ.ย. 67
3
Application ZOOM
2,000.-
การจัดการความปลอดภัยกับสารเคมีอันตรายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
4 ธ.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในวิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
11 ธ.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
พระราชบัญญัติควมปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ พ.ศ. 2554
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
14 ธ.ค. 67
4
Application ZOOM
2,000.-
การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
17 ธ.ค. 67
5
Application ZOOM
2,000.-
เทคนิคการประเมินทักษะความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถ Forklift
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
19 ธ.ค. 67
1
Application ZOOM
2,000.-
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
21 ธ.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
การตรวจสอบติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
24 ธ.ค. 67
2
Application ZOOM
2,000.-
กฎหมายสิงแวดล้อม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
18 ม.ค. 68
4
Application ZOOM
2,000.-
การควบคุมงานเคลื่อนย้ายและจัดเก็บท่อก๊าซบรรจุความดัน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
22 ม.ค. 68
2
Application ZOOM
2,000.-
กฎหมายความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัยที่ จป.ต้องรู้และการจัดทำ Checklist
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
25 ม.ค. 68
2
Application ZOOM
2,000.-
เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
29 ม.ค. 68
2
Application ZOOM
2,000.-
การเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
31 ม.ค. 68
2
Application ZOOM
2,000.-
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล

          ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 23 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องแจ้งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 ต.ค. 2565 โดยมีเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
  1. หลักสูตรด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. หลักสูตรด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. หลักสูตรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสาธิต / ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ  นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร สามารถนำค่าฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้ 200% ตามประกาศกระทรวงการคลัง

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง) Online ผ่านโปรแกรม ZOOM / Onsite สถานที่ตามแผนการอบรม
2 วัน (12 ชั่วโมง) Online ผ่านโปรแกรม ZOOM / Onsite สถานที่ตามแผนการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ (ส่งทางไปรษณีย์)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
ALCOHOL HAND SPRAY ขนาด 50 ML (สำหรับหลักสูตร Onsite)

เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (สำหรับหลักสูตร Online) (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต

Set 1

แอลกอฮอล์ 70% ,
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ , สบู่เหลวอนามัย

Set 2

สบู่เหลวอนามัย , ครีมอาบน้ำสมุนไพร
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

Set 3

เซรั่มบำรุงผิวหน้า , ครีมบำรุงผิวหน้า

Set 4

น้ำยาเคลือบยางรถยนต์
แชมพูล้างรถยนต์
น้ำยาเอนกประสงค์

หมายเหตุ

ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน