หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

หลักการและเหตุผล

           ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤษภาคม 2548  กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม ( ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม )  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อ013

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ระยะเวลาในการอบรม

5 วัน (30 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

6,500 บาท (ราคาปกติ) 6,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC) 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- ALCOHOL HAND SPRAY ขนาด 50 ML
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หัวข้อในการอบรม

1. สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
3. การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
4. เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ
5. ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
6. เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม