หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

หลักการและเหตุผล

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่
          7 พฤษภาคม 2548  กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม (ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม )  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อก 0308/18934

ระยะเวลาในการอบรม

5 วัน

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

6,500 บาท (ราคาปกติ) 6,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

หัวข้อในการอบรม

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม

1.สถานการณ์มลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
2.กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
3.การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
4.เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
5.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
6.เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
7.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
8.ถาม - ตอบปัญหาข้อสงสัย