หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
20-25 มี.ค. 66
265
โรงแรมเดอะทวินโลตัส ( จ.นครศรีธรรมราช )
8,500.-
21-26 ส.ค. 66
275
โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (จ.อุบลฯ)
8,500.-
ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำทั่วประเทศจำนวน 7,500 โรงงาน มีการใช้หม้อไอน้ำใน ขบวนการผลิตมากกว่า 9,000 เครื่อง มีสถิติหม้อไอน้ำระเบิดจำนวน 40 ครั้ง ( พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน ) มีคนเสียชีวิต 64 ราย บาดเจ็บ 146 ราย ทรัพย์สินเสียหาย 177.40 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และ ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยมีกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2535 ) หมวด 3 ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่มีคุณวุฒิ ปวส. ช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ ควบคุมหม้อไอน้ำจาก กระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองเช่นเดียวกัน กอปรกับประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ” ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2534 ที่กำหนดให้นายจ้างจัด ให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ซึ่งมีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น
บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000.- บาท
สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายที่เกิดจากหม้อไอน้ำ ระเบิด กอปรกับสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยงานฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ” ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ”

ระยะเวลาในการอบรม

ทฤษฎี 5 วัน ภาคสนาม 1 วัน

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7,000 บาท (ราคาปกติ) 6,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC)