หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
26-31 ส.ค. 67
297
ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (จ.พระนครศรีอยุธยา)
8,500.-
ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

หลักการและเหตุผล

          ด้วยปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำทั่วประเทศจำนวนกว่า 4,000 โรงงาน มีการใช้หม้อไอน้ำในขบวนการผลิตมากกว่า 9,000 เครื่อง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากหม้อไอน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 177.40 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่มีคุณวุฒิ ปวส. ช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง กอปรกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ ” ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2534 ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ซึ่งมีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000.- บาท นอกจากนี้การจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำยังเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรองรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือพัฒนาความรู้ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง / คน / ปี ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555
          สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายที่เกิดจาก หม้อไอน้ำระเบิด กอปรกับสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-006 โดยมีการจัดอบรมไปแล้วกว่า 184 รุ่น ผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 6,650 คน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” และหลักสูตร “ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” ตามประกาศโรงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำและผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

- ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  ระยะเวลาในการอบรม 6 วัน (36 ชั่วโมง)
- ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
- ชุดกิ๊ฟเซต ผลิตภัณฑ์ PMC Health Care (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต (เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ)
   ประกอบด้วย

Set 1

สบู่เหลวฆ่าเชื้อขนาด 250 มล. / 1 ลิตร
แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 250 มล. / 1 ลิตร

Set 2

สบู่เหลวอนามัยขนาด 480 มล. / 1 ลิตร
ครีมอาบน้ำสมุนไพรขนาด 250 มล. / 1 ลิตร

Set 3

ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ขนาด 2.2 ปอนด์ (lbs.)

Set 4

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยลดอาการปวดหลัง

Set 5

ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถ 200 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาอเนกประสงค์ 100 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบยางดำ 100 มล. (2ขวด)

หัวข้อในการอบรม

1. หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
หัวข้อหลักสูตร
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ               - การใช้ไอน้ำ การตรวจสอบและการบำรุงรักษา
- ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เชื้อเพลิงและการเผาไหม้                          - การดูงาน ทดสอบหลังการอบรม
2. หลักสูตร ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
หัวข้อหลักสูตร
- หม้อน้ำและระบบไอน้ำ                                                 - ระบบน้ำป้อนและกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- เชื้อเพลิงและระบบการเผาไหม้                                    - แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุหม้อน้ำและการป้องกัน    - กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย