หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรจป.ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรจป.ระดับวิชาชีพ 17(2)

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

ประเภทกิจการ

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1.เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
2.โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน
3.งานก่อสร้าง
4.การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
6.โรงแรม
7.ห้างสรรพสินค้า
8.สถานพยาบาล
9.สถาบันทางการเงิน
10.สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
11.สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
12.สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13.สำนักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 12
14.กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ. และหน่วยงานความปลอดภัย
ตามประเภทกิจการและจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
Nature
จำนวนและสัดส่วน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

คุณสมบัติ

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง, ขึ้นทะเบียนและทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)

ระยะเวลาในการอบรม

7 วัน (42 ชั่วโมง) มีการทดสอบภาคปฏิบัติ 1 วัน และทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน รวมเป็น 9 วัน

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

9,000 บาท (ราคาปกติ) 8,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ (ส่งทางไปรษณีย์)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)

พิเศษสำหรับ คอร์ส Online เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต

Set 1

เจลล้างมือ , แอลกอฮอล์ 70% ,
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ , สบู่เหลวอนามัย

Set 2

สบู่เหลวอนามัย , ครีมอาบน้ำสมุนไพร
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

Set 3

เซรั่มทาหน้า , ครีมบำรุงผิวหน้า , ครีมกันแดดทาหน้า

หัวข้อในการอบรม

1.กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานในสถานประกอบกิจการ
2.การวิเคราะห์แผนงานและโครงการความปลอดภัย
3.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.ฝึกภาคปฏิบัติ(การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อน, ความเข้มของแสงสว่าง และการสัมผัส เสียง)

หมายเหตุ

- ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน