หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ( 4 ผู้ )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ (รอบเช้า 8.30 - 12.00 น. / รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.)
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักการและเหตุผล

     ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กอปรกับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศทุก 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนครบกำหนด 5 ปี เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้

ตารางหลักสูตรแยกตามประเภทหน้าที่

Nature

 

 • 1. ผู้อนุญาต (ระยะเวลาอบรม 1 วัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
                   นายจ้างผู้มีหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้ลูกจ้าง ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคปฏิบัติ
   1. เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
   2. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ

 • 2. ผู้ควบคุมงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   6. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   7. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   8. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
   9. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
   10. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันคราย
   11. การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • ภาคปฏิบัติ
   1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   2. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   3. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
   4. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   5. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 3. ผู้ช่วยเหลือ (ระยะเวลาอบรม 3 วัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   8. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   9. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   10. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   11. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   12. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   ภาคปฏิบัติ
   1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   2. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   3. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   4. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   5. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
   6. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   7. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 4. ผู้ปฏิบัติงาน (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   8. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   9. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   10. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   ภาคปฏิบัติ
   1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   2. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   3. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   4. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 5. ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ (ระยะเวลาอบรม 4 วัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
   - นายจ้างที่ทำหน้าที่ในการมอบหมายหรือควบคุมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   - บุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ นายจ้างมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
   8. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   9. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   10. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
   11. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
   12. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
   13. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
   14. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   15. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันคราย
   16. การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
   ภาคปฏิบัติ
   1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
   2. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
   3. เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
   4. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
   5. การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร
   6. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
   7. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   8. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
   9. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
   10. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • 6. อบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ระยะเวลาอบรม ครึ่งวัน) รายละเอียด
  • กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
   ภาคทฤษฎี
   1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
   2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
   3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
   4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
   5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
   6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
   7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสาร
   ระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม (รายบุคคล) ของหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ที่ออกโดยหน่วยฝึกหรือหน่วยงานราชการ
2. ผู้เข้าอบรมแสดงหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

ระยะเวลาในการอบรม

1. ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ 4 วัน (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ)
2. ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ ครึ่งวัน (ภาคทฤษฎี)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่อบรม /ปฎิบัติ วันที่1 วันที่2 วันที่3 วันที่4
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (ถ.พระราม 2)
ราคา 8,500.- บาท
(ราคารวมอาหารและอาหารว่าง 4 มื้อ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และรถรับ-ส่ง)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับ-ส่ง
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
ราคา 8,500.- บาท
(ราคารวมค่าที่พัก 1 คืน ,อาหารและอาหารว่าง 6 มื้อ ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และรถรับ-ส่ง)
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับจาก ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
พักค้างคืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถส่งถึง ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป( จ. ราชบุรี)
ราคา 8,500.- บาท
(ราคารวมค่าที่พัก 3 คืน ,เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารและอาหารว่าง 10 มื้อ )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
พักค้างคืน
มีรถรับจาก ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (ถ.พระราม 2)
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
พักค้างคืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
พักค้างคืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถส่งถึง ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป (ถ.พระราม 2)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ชุดเซตของสมนาคุณ ผลิตภัณฑ์ Health Plus สเปรย์แอลกอฮอล์ , ครีมกันแดด
ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมได้รับวุฒิบัตรหลังการฝึกอบรมวันสุดท้าย