หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ( 4 ผู้ )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ (รอบเช้า 8.30 - 12.00 น. / รอบบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักการและเหตุผล

         ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กอปรกับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศทุก 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนครบกำหนด 5 ปี เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้
ตารางหลักสูตรแยกตามประเภทหน้าที่
Nature

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม (รายบุคคล) ของหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ที่ออกโดยหน่วยฝึกหรือหน่วยงานราชการ
2. ผู้เข้าอบรมทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ แสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

ระยะเวลาในการอบรม

1. ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติ 4 วัน (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ)
2. ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ ครึ่งวัน (ภาคทฤษฎี)

สถานที่อบรม /ปฎิบัติ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
  ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( ถ.พระราม 2 )
  ราคา 9,000.- บาท
  (ราคารวมอาหาร 4 มื้อ,เอกสารการฝึกอบรม,
  ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ และรถรับ-ส่ง)

ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
( ถ.พระราม 2 )
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับ-ส่ง
  ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
  ราคา 9,000.- บาท
  (ราคารวมค่าที่พัก 1 คืน ,อาหาร 6 มื้อ ,
  เอกสารการฝึกอบรม,ชุดฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์
  และรถรับ-ส่ง)
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถรับจาก ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)
พักค้างคืน 1 คืน
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป
(จ.ราชบุรี)
มีรถส่งถึง ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
- ครีมกันแดด สำหรับผิวกาย ขนาด 50 ML (เฉพาะหลักสูตร : 4 ผู้)
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
- ชุดกิ๊ฟเซต ผลิตภัณฑ์ PMC Health Care
   ประกอบด้วย
   1. แอลกอฮอล์ 70% (1,000 ml)
   2. แอลกอฮอล์สเปรย์ (50 ml)


หัวข้อในการอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ( 4 ผู้ )
ภาคทฤษฎี
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
8. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
9. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
10. การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
11. การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
12. อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย
13. การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
14. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
15. เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันคราย
16. การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ภาคปฏิบัติ
1. เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
2. เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
3. เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
4. เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
5. การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร
6. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
7. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
8. การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
9. การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
10. สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ
ภาคทฤษฎี
1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
2. ความหมาย ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศ
3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
4. วิธีปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
6. ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการสื่อสาร
ระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ