หลักสูตรอบรม

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรการใช้รถ ForkLift ( 2 IN 1 )
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift) 2IN1

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รถยก (Forklift) จึงจัดเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ ผู้ประกอบการจึงนิยมที่จะนำรถยกมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันผู้ขับขี่รถยกต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกวิธี เทคนิคการยกและวางสินค้า รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานได้
          และเพื่อเป็นการยกระดับผู้ใช้งานรถยกให้มีมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ได้ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้รถยกให้มีมาตรฐานรับรอง โดยเปิดโอกาสให้มีการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
          บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด และ สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงงานได้รับรองไว้ จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)”

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift) และผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)
ทฤษฎี / ปฏิบัติ

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2,700 บาท (ราคาปกติ) 2,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC) 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- วุฒิบัตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)
- หนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ Forklift
- ชุดกิ๊ฟเซต ผลิตภัณฑ์ PMC Health Care
   ประกอบด้วย
   1. แอลกอฮอล์ 70% (1,000 ml)
   2. แอลกอฮอล์สเปรย์ (50 ml)