หลักสูตรอบรม

บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรการใช้รถ ForkLift ( 2 IN 1 )
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Fork Lift )
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Fork Lift) / ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1

หลักการและเหตุผล

        จากสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ตกต่ำในปัจจุบัน การระบาดของไวรัสโควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้น อาทิ มีการปรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรเดินทาง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน เช่น การฝึกอบรมที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน ทำให้ผู้อบรมที่ต้องเดินทางมีความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
        ด้วยตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กอปรกับความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 3 ศูนย์ ของบริษัท P.M.C. อันได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (ถนนพระราม 2) ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จ.ราชบุรี) ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ซึ่งเราได้จัดเตรียมสถานที่ ห้องฝึกอบรม , ลานกิจกรรม , อาคาร Work Shop พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเครื่องปรับอากาศ , เครื่องเสียง , LCD Projecter , สัญญาณ WI-FI , อาหารจัดเลี้ยงที่คัดสรรมาอย่างดี , การตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และระบบการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฝึกอบรม P.M.C. โดยเฉพาะศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จ.ราชบุรี) มีห้องพักที่รับรองลูกค้าเป็นกลุ่มคณะและบุคคล ได้มากกว่า60 คน ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรที่ต้องการหลีกหนีมลภาวะที่เกิดจากการจราจร ลดความเหนื่อยล้าจากการจราจรที่คับคั่ง มลภาวะฝุ่นและควันพิษต่างๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปีและยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร สามารถนำค่าฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้ 200% ตามประกาศกระทรวงการคลัง

        บริษัทฯ มีความยินดีนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่กำลังวางแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องใช้ระยะเวลาอบรมหลายวัน และการรวมหลักสูตรหลายๆ หลักสูตรเข้าด้วยกัน โดยจัดเป็นหลักสูตร 2 IN 1 หรือหลักสูตร Duo ในราคาพิเศษ...
        หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก Forklift (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
                    “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1(พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545)

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถยก(ฟอร์คลิฟ) หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2,500 บาท (ราคาปกติ) 2,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

วุฒิบัตร : 1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)   
             2. หนังสือรับรองการผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
             3. บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ Forklift