ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
ลงทะเบียน
14 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
9 ธ.ค. 64
17 ธ.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
11 ม.ค. 65
21 ม.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
18 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
25 ม.ค. 65
4 ก.พ. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
11 ก.พ. 65
21 ก.พ. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
8 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
22 มี.ค. 65
1 เม.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
19 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
10 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
7 มิ.ย. 65
17 มิ.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
15 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
8 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
16 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
6 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
13 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
11 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
15 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
2 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
8 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
17 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )