หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
27-28 ต.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
8-9 พ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
21-22 พ.ย. 65
2545
2,400.-
21-22 พ.ย. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
7-8 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
19-20 ธ.ค. 65
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
10-11 ม.ค. 66
2558
2,400.-
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการ ใน 14 ประเภทธุรกิจ ตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ คือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

ประเภทกิจการ

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1.เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
2.โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน
3.งานก่อสร้าง
4.การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
5.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
6.โรงแรม
7.ห้างสรรพสินค้า
8.สถานพยาบาล
9.สถาบันทางการเงิน
10.สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
11.สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
12.สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13.สำนักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 12
14.กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด
ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ. และหน่วยงานความปลอดภัย
ตามประเภทกิจการและจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
Nature
จำนวนและสัดส่วน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
กรณีที่มีจำนวนกรรมการมากกว่าขั้นต่ำ ให้เพิ่มกรรมการจากผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน

คุณสมบัติ

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “คณะกรรมการฯ” ซึ่งได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นคปอ.ภายในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2,400 บาท (ราคาปกติ) 2,200 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร (ส่งทางไปรษณีย์ สำหรับ Online)
พิเศษสำหรับ คอร์ส Online เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว) / สินค้าเซฟตี้ ** เลือกได้ 1 เซต

Set 1

เจลล้างมือ , แอลกอฮอล์ 70% ,
สบู่เหลวฆ่าเชื้อ , สบู่เหลวอนามัย

Set 2

สบู่เหลวอนามัย , ครีมอาบน้ำสมุนไพร
แชมพูสระผม , ครีมนวดผม

Set 3

เซรั่มทาหน้า , ครีมบำรุงผิวหน้า , ครีมกันแดดทาหน้า

หัวข้อในการอบรม

1.การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สถานประกอบกิจการ

บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา 8 รวมทั้งกฎกระทรวงฯที่ออกตามมาตรา 8 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ