หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตรจป. ระดับบริหาร
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
19-20 ม.ค. 67
พิเศษ ระนอง
โรงแรมระนอง การ์เด้น ( จ.ระนอง )
2,200.-
26-27 ม.ค. 67
พิเศษ กระบี่
โรงแรมกระบี่รอยัล ( จ.กระบี่ )
2,300.-
30-31 ม.ค. 67
2594
3,000.-
6-7 ก.พ. 67
2597
โรงแรมเดอะวิง ดีไซน์ โฮเทล (ถ.ประชาชื่น-พงษ์เพชร)
3,000.-
5-6 มี.ค. 67
2605
3,000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นลูกจ้างระดับผู้บริหารของหน่วยงานในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

3,000 บาท (ราคาปกติ) 2,800 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร
- ALCOHOL HAND SPRAY ขนาด 50 ML