หลักสูตรอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 จป. ระดับหัวหน้างาน
2 SAFETY OFFICER AT SUPERVISOR LEVEL (English,Japan,Chinese)
3 จป. ระดับบริหาร
4 SAFETY OFFICER AT MANAGEMENT LEVEL (Japan,Chinese,English,Korea)
5 จป. ระดับเทคนิค
6 จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง
7 คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
8 COMMITTEE OF OCCUPATIONAL SAFETY,HEALTH AND ENVIRONMENT OF THE WORKPLACE (English,Japan,Chinese)
9 หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
10 จป. ระดับวิชาชีพ ตามคุณสมบัติข้อ 17 (2)

หลักสูตร ปั้นจั่นฯ , ฟอร์คลิฟ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
2 การใช้รถฟอร์คลิฟ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง/นั่งร้าน

หลักสูตร พิเศษด้านความปลอดภัย/กู้ภัย

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรดับเพลิง

หลักสูตร รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 การรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หลักสูตร บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
2 ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร พัฒนาทักษะ

ลำดับ

รายชื่อหลักสูตร

ตารางและรายละเอียด

1 หลักสูตรพัฒนาทักษะ

หลักสูตรที่น่าสนใจ

หลักสูตรที่น่าสนใจ