หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมหม้อน้ำประจำสถานประกอบกิจการ หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม

6 วัน (36 ชั่วโมง) มีการศึกษาดูงาน 3 ชั่วโมงและสอบภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง (หน่วยงานผู้ทำการทดสอบโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

7,000 บาท (ราคาปกติ) 6,500 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หัวข้อในการอบรม

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
2.ประเทภหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
3.ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
4.น้ำสำหรับหม้อน้ำ
5.เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
6.การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน
7.การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
8.หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน
9.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
10.การดูงานภาคสนาม
11.ทดสอบหลังการอบรม