หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือพนักงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1,500 บาท (ราคาปกติ) 1,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร

หัวข้อในการอบรม

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.การจัดการมลพิษโรงงาน
4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสิ่งแวดล้อม