หลักสูตรอบรม

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

หลักการและเหตุผล

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง มีผลบังคับใช้วันที่
          7 พฤษภาคม 2548  กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้คือ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ /กากอุตสาหกรรม (ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม )  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษน้ำ / อากาศ / กากอุตสาหกรรม ตามทะเบียนเลขที่ อก 0308/18934

ระยะเวลาในการอบรม

5 วัน

อัตราค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

6,500 บาท (ราคาปกติ) 6,300 บาท (ราคาสมาชิกPMC)

หัวข้อในการอบรม

หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม

1.สถานการณ์มลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
2.กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
3.การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
4.เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
5.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
6.เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษอากาศ,น้ำ,กากอุตสาหกรรม
7.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
8.ถาม - ตอบปัญหาข้อสงสัย