บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ชลบุรี

ห้องอบรม ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

ห้องเพ็ชรปรีชา

ห้องเพ็ชรปรีชา

ห้องเพ็ชรปรีชา

ห้องเพ็ชรวารี

ห้องเพ็ชรวารี

ห้องเพ็ชรวารี

ห้องเพ็ชรปริญญ์

ห้องเพ็ชรปริญญ์

ห้องเพ็ชรปริญญ์

ห้องเพ็ชรจรัส

ห้องเพ็ชรจรัส

ห้องเพ็ชรจรัส

ห้องเทียนวิไล

ห้องเทียนวิไล

ห้องเทียนวิไล

ห้องปิ่นทอง

ห้องปิ่นทอง

ห้องปิ่นทอง

ห้องประเมิน

ห้องประเมิน

ห้องประเมิน