บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

พระราม 2

ห้องอบรมศูนย์ กรุงเทพมหานคร

ห้องกระดังงา

ห้องกระดังงา

ห้องกระดังงา

ห้องศรีตรัง

ห้องศรีตรัง

ห้องศรีตรัง

ห้องพุทธรักษา

ห้องพุทธรักษา

ห้องพุทธรักษา

ห้องเฟื่องฟ้า

ห้องเฟื่องฟ้า

ห้องเฟื่องฟ้า

ห้องราชาวดี

ห้องราชาวดี

ห้องราชาวดี