บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ราชบุรี

ห้องอบรม ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี)

ห้องปิ่นทอง 1

ห้องปิ่นทอง 1

ห้องปิ่นทอง 1

ห้องปิ่นทอง 2

ห้องปิ่นทอง 2

ห้องปิ่นทอง 2