เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร