image

ห้องราชาวดี รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 50 – 60 ท่าน

image

ห้องเฟื่องฟ้า รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 35 – 40 ท่าน

image

ห้องพุทธรักษา รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 30 – 35 ท่าน

image

ห้องศรีตรัง รองรับผู้เข้าอบรม / สัมมนา จำนวน 25 – 30 ท่าน

image

ห้องกระดังงา รองรับผู้เข้าอบรม สัมมนา จำนวน 10 – 12 ท่าน

image

ห้องอาหารฟ้า – ขาว

image

สถานที่จอดรถ

image

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติและศูนย์ประเมินความรู้ มาตรา 26/4 ( 2 )