สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน อู่ทอง-พนังตัก จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมอบสิ่งของและเงินบริจาค ให้กับสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน อู่ทอง-พนังตัก เป็นสถานสงเคราะห์ที่ได้รับบริจาคที่ดินจากนายแสง – นางสุจิตรา อู่ทอง จำนวนเนื้อที่ 42 ไร่เศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์คนชรา โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวน 53 คน มีรายการบริจาค ดังนี้
          - บริจาคสิ่งของเครื่องใช้มูลค่า 3,000 บาท
          - เงินบริจาคให้สถานสงเคราะห์ จำนวน 20,000 บาท
          - เงินสดให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาท มูลค่าการบริจาครวมทั้งสิ้น 26,000 บาท
          บริษัทฯ เชื่อว่าความยั่งยืนและสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่บริษัทจัดทำ นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคม สืบสานประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงาน โดยที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน