ความปลอดภัยในการทำงานและการระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล