เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1