ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับเทคนิค
วันที่อบรม 18-22 พ.ย. 67
รุ่น 316
สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8