ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
จป. ระดับเทคนิค
วันที่อบรม 23-27 ก.ย. 67
รุ่น 312
สถานที่อบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (จ.ปทุมธานี)

รายละเอียดผู้เข้าอบรม

ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8