ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมากกว่า 2 ทศวรรษ โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง มากกว่า 650,000 คน   กอปรกับบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่ครบวงจร อาทิ สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  รวมทั้งสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย  อาทิ ศูนย์บริการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง ศูนย์บริการวิศวกรรมความปลอดภัย และศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ต่อมาในปี 2557  ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาการดำเนินการธุรกิจด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร  กอปรกับตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย   และสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอการทั่วประเทศ  เพื่อลดจำนวนผู้ประสบอันตรายและโรคที่เกิดจากการทำงาน  อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานและเพิ่มผลผลิตในเวลาเดียวกัน  บริษัทฯ จึงได้สร้าง “ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จังหวัดราชบุรี” บนพื้นที่กว่า 10 ไร่  ณ เลขที่ 101/1 หมู่ 4 ตำบลหนองโพ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย  ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ แห่งนี้ได้รับการรับรองจาก ... กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ )"  หลักสูตร “ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”  (ดับเพลิงขั้นต้น / การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ) รวมทั้งหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยและการกู้ภัยอื่นๆ         อาทิ หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เทคนิคการผจญเพลิง +  FIRE MAN , การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ,ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน,ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift) ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ( Boiler) เป็นต้น

อุดมการณ์ของเรา
“เราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบุคลาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต การจัดการธุรกิจ  การบริหารงาน  การบริการ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจไปสู่มาตรฐานสากล”
สโลแกน
“ความพึงพอใจของท่าน  คือบริการของเรา”
ภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรม
1) ดำเนินการจัดฝึกอบรม  ประชุม สัมมนา ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2) เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3) ให้บริการชุมชนและบุคคลภายนอกสถานที่
   

ศูนย์อบรมความปลอดภัยปิ่นทองกรุ๊ป
สถานที่อบรม      
ห้องประชุม      
ที่พัก
การจัดเลี้ยง      
ธรรมชาติภายในศูนย์      

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.