ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษ ปรับไม่เกิน5,000บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี / ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชม. / มีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชม. / เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)เลขที่ กท18161002 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )
2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)
หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ )กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มีความมั่นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบจริง บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิคกรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดแผนการฝึกอบรม  “ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”ดังนี้

หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
3 เม.ย. 62 20 3,000.-
23 เม.ย. 62 21 3,000.-
8 พ.ค. 62 22 3,000.-
30 พ.ค. 62 23 3,000.-
13 มิ.ย. 62 24 3,000.-
27 มิ.ย. 62 25 3,000.-
11 ก.ค. 62 26 3,000.-
31 ก.ค. 62 27 3,000.-
8 ส.ค. 62 28 3,000.-
22 ส.ค. 62 29 3,000.-
2 ก.ย. 62 30 3,000.-
19 ก.ย. 62 31 3,000.-
17 ต.ค. 62 32 3,000.-
31 ต.ค. 62 33 3,000.-
14 พ.ย. 62 34 3,000.-
28 พ.ย. 62 35 3,000.-
12 ธ.ค. 62 36 3,000.-
23 ธ.ค. 62 37 3,000.-
9 ม.ค. 63 38 3,000.-
23 ม.ค. 63 39 3,000.-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานที่ : สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ( ถ.พระราม 2 )
ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี 7 %

วันทดสอบ
8 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 4 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 14 มิ.ย. 62 28 มิ.ย. 62 12 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 3 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62 18 ต.ค. 62 1 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62
13 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 10 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63


วันประเมิน
18 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 12 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62 8 มิ.ย. 62 22 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 20 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 31 ส.ค. 62 11 ก.ย. 62 28 ก.ย. 62 26 ต.ค. 62 9 พ.ย. 62 23 พ.ย. 62 7 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 62 18 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบไฟฟ้า วันที่ 15 กันยายน 2561 download !

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.