slide
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษ ปรับไม่เกิน5,000บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี / ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชม. / มีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชม. / เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)เลขที่ กท18161002 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )
2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)
หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ )กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มีความมั่นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบจริง บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิคกรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดแผนการฝึกอบรม  “ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”ดังนี้

หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
1 ต.ค. 61 7 3,000.-
19 ต.ค. 61 8 3,000.-
25 ต.ค. 61 9 3,000.-
9 พ.ย. 61 10 3,000.-
15 พ.ย. 61 10 3,000.-
26 พ.ย. 61 11 3,000.-
7 ธ.ค. 61 12 3,000.-
17 ธ.ค. 61 13 3,000.-
24 ธ.ค. 61 14 3,000.-
7 ม.ค. 62 15 3,000.-
17 ม.ค. 62 16 3,000.-
28 ม.ค. 62 17 3,000.-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สถานที่ : สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ( ถ.พระราม 2 )
ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,000 บาท/ครั้ง *
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี 7 %

วันทดสอบ
25 ก.ย. 61 2 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 10 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 8 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 8 ม.ค. 62 18 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62


วันประเมิน
26 ก.ย. 61 3 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 11 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 9 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 9 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.