ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษ ปรับไม่เกิน5,000บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี / ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชม. / มีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชม. / เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)เลขที่ กท18161002 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )
2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)
หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ )กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มีความมั่นใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบจริง บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิคกรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดแผนการฝึกอบรม  “ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”ดังนี้

หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
25 ก.ค. 62 31 3,000.-
5 ส.ค. 62 32 3,000.-
8 ส.ค. 62 33 3,000.-
19 ส.ค. 62 34 3,000.-
22 ส.ค. 62 35 3,000.-
2 ก.ย. 62 36 3,000.-
5 ก.ย. 62 37 3,000.-
19 ก.ย. 62 38 3,000.-
23 ก.ย. 62 39 3,000.-
10 ต.ค. 62 40 3,000.-
17 ต.ค. 62 41 3,000.-
24 ต.ค. 62 42 3,000.-
31 ต.ค. 62 43 3,000.-
6 พ.ย. 62 44 3,000.-
14 พ.ย. 62 45 3,000.-
18 พ.ย. 62 46 3,000.-
28 พ.ย. 62 47 3,000.-
9 ธ.ค. 62 48 3,000.-
12 ธ.ค. 62 49 3,000.-
9 ม.ค. 63 50 3,000.-
20 ม.ค. 63 51 3,000.-
23 ม.ค. 63 52 3,000.-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี 7 %

วันที่ทดสอบ วันที่ประเมิน สถานที่ ลงทะเบียน
23,24 ก.ค. 62 1 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
26 ก.ค. , 1 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
6,7 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
9,10 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
20,21 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
23,24 ส.ค. 62 31 ส.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
3,4 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
6,7 ก.ย. 62 14 ก.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
20,21 ก.ย. 62 28 ก.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
24,25 ก.ย. 62 2 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
11,12 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
18,19 ต.ค. 62 26 ต.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
25,26 ต.ค. 62 4 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
1,2 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
7,8 พ.ย. 63 16 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
15,16 พ.ย. 62 23 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
19,20 พ.ย. 63 27 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
29,30 พ.ย. 62 7 ธ.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
10,11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
13,14 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
10,11 ม.ค. 63 18 ม.ค. 63 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
21,21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป จ.ชลบุรี (จ.ชลบุรี) ลงทะเบียน
24,25 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) ลงทะเบียน
- 31 ก.ค. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) ลงทะเบียน
- 27 ก.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) ลงทะเบียน
- 22 พ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) ลงทะเบียน
- 27 ม.ค. 63 ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) ลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบไฟฟ้า วันที่ 15 กันยายน 2561 download !

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.