ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ค่าบริการทดสอบ 1,000 บาท/ครั้ง ค่าบริการประเมิน 1,500 บาท/ครั้ง *

วันที่ทดสอบ
วันที่ประเมิน
สถานที่
ลงทะเบียน
10 พ.ย. 63
19 พ.ย. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
18 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
25 พ.ย. 63
9 ธ.ค. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
2 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )
15 ธ.ค. 63
23 ธ.ค. 63
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี)
19 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
19 ม.ค.64
1 ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี )
26 ม.ค. 64
6ก.พ. 64
ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 )