การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป (P.M.C.) ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่เราเรียกว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนแตกต่างกันไป โดยจะคำนึงถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หรือผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังความรับผิดชอบต่อสังคม

                กลุ่มบริษัทปิ่นทอง กรุ๊ป (P.M.C.) เห็นถึงความสำคัญในการตอบแทนสิ่งดีๆและมอบโอกาส ความสุขคืนแก่สังคม ในด้านต่างๆเช่นด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวคิดในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
1. มีจุดยืนเป็นมุมมองที่สากล ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยผ่าน"สินค้าและบริการ"
2. รับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ทำธุรกิจที่ดี
3. พยายามสร้างสังคมและบุคลากรที่มีจิตใจดีและสดใสเพื่อคนรุ่นต่อไป

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม CSR
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.