แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C. ตระหนักในคุณค่าของ “ คน “ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กรทุกแห่ง ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ มีกุญแจสำคัญอยู่ที่ความสำเร็จในการบริหารคน การลงทุนเรื่อง “ คน “ จึงมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ถ้าหากพัฒนาคนผิดวิธีอาจสูญเปล่าได้
ด้วยตระหนักในความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯจึงได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กอปรกับเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอาชีพและใบอนุญาตกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม.017/2560 ) และเป็นศูนย์ประเมินความรู้ตาม มาตรา 26/4 (2) โดยสมาคมฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 4.0
พันธกิจ
  • เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
  • เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและบริการสังคมด้านพัฒนาทักษะแรงงาน
ค่านิยม
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อมาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล
ทั้งนี้ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการสอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้...
  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
  • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.