แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.) เป็นบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ และได้รับรองจาก...กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับ ; หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ; หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ฯลฯ โดยสถาบันฯ ได้ออกวุฒิบัตรและหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 750,000 คน บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
การยกมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน
พันธกิจ
 • เพื่อดำเนินการฝึกอบรม / สัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อลดจำนวนผู้ประสบอันตรายและโรคอันเกิดจากการทำงาน
 • เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกภาคส่วน
 • เพื่อให้บริการชุมชนและสารสนเทศด้านความปลอดภัย
ค่านิยม
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อยกมาตรฐานสถานประกอบการไทยสู่สากล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองพันธกิจดังกล่าวของ ปิ่นทองกรุ๊ป : P.M.C จึงได้กำหนดแผนการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร PUBLIC และ IN-HOUSE TRAINING พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี้...
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเพิ่มเติม 17(2)
 • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)
 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
 • หลักสูตร ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.