แนะนำหลักสูตร
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

ลงทะเบียนอบรม

หลักที่สูตรที่ลงทะเบียน จป. ระดับเทคนิค
วันที่อบรม 25-27 มิ.ย. 61
รุ่น 200
สถานที่อบรม ศูนย์โทรคมนาคมเศรษฐกิจเฉพาะ (จ.ชลบุรี)
 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
สาขา สำนักงานใหญ่ ระบุ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
ประกอบการประเภท
จำนวนพนักงาน คน
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน)
โทรศัพท์
หมายเหตุ

PMC VIP CARD
ระบุรหัสสมาชิก PMC VIP( ถ้ามี )
รายละเอียดผู้เข้าอบรม
ชื่อ นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
เลขที่วุฒิบัตร
ลงวันที่
แนบไฟล์วุฒิบัตร